Privacyverklaring

Door het gebruik van onze website en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de gegevens die door jou worden opgegeven in het kader van de gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen onderstaande gegevens verwerken:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Gebruik van persoonsgegevens

Publicatie
Orthospecialist verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de situatie erom vraagt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contactformulier
Wanneer je een formulier op de website invult of ons via een andere weg benadert, worden de gegevens die je toestuurt bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Websitebezoek
Door middel van Google Analytics houden wij algemene bezoekgegevens bij zoals je IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses op het gebied van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar personen.

Inzage en wijzigen van gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of inzage in de gegevens die wij van jou bewaren kun je altijd contact met ons opnemen. Mail dan naar info@orthospecialist.nl.